Všeobecná deklarácia ľudských práv

deklarácia ľudských práv

Všeobecná deklarácia ľudských práv je prvým medzinárodným dokumentom, ktorý chráni ľudské práva. Práce pri nej sa začali v roku 1947, a oficiálne bola schválená Generálnym zhromaždením Organizácie Spojených národov 10. decembra roku 1948. Bezpochyby jej vznik a konečný tvar boli ovplyvnené udalosťami 2. svetovej vojny a obrovským rozsahom nacistických zločinov. Ďalším dôvodom, pre ktorý Všeobecná deklarácia ľudských práv sa stala pre OSN prioritou bol fakt, že ustanovená v roku 1945 Charta Organizácie Spojených národov iba všeobecne dotýkala témy ľudských práv. Preto za začali práce pri Deklarácii, ktorá mala odvtedy strážiť slobodu a česť občanov sveta. Práce riadil Kanaďan John Peters, a veľkú úlohu pri propagácii dokumentu mala Eleanor Roosevelt. V Spojených štátoch Deklarácia bola prijatá jednohlasne. Ďalším krokom bolo teda oslovenie všetkých Členských štátov aby uznali zápisy Deklarácie, ich šírenie a objasňovanie. Iba 8 štátov nechalo túto záležitosť bez odpovede: Saudská Arábia, JAR a komunistické štáty – medzi nimi aj Poľsko. Najväčšou chybou Deklarácie bolo to, že bola ustanovená ako rezolúcia, nemala teda právnu povahu. Nebola záväzným medzinárodným právom. Teraz tiež Deklarácia platí všeobecne ako zvykové právo. V roku 1966 na základe toho dokumentu boli prijaté ďalšie medzinárodné traktáty, a v nasledujúcich rokoch boli k ním priradené ďalšie. Všeobecná deklarácia ľudských práv obsahuje 30 článkov, ktoré sa týkajú o. i. rovnoprávnosti všetkých ľudí, ich nároku na život, na vlastníctvo, na vlastné názory a vyznania aj na účasť vo verejnom aj spoločenskom živote.

Vyberám toleranciu! „Tolerancia musí byť netolerantná voči netolerancii.” (Immanuel Kant) Tolerancia podľa platnej definície je vedomý súhlas so všetkými prejavmi odlišnosti. To považovanie všetkých názorov, vyznaní a spoločenských postojov za rovnoprávne. To nesúhlas s diskrimináciou v každom aspekte života.
Platí takáto definícia naozaj? Je tolerancia v súčasnom svete všeobecná? Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, stávame sa čoraz modernejšími a otvorenejšími, často našim najväčším problémom je strach z prelamovania kultúrnych bariér. Strach s uznania za skutočné všetkých právd okrem vlastných. Strach, z ktorého sa rodí agresia, diskriminácia a násilie na kultúrnom a národnostnom pozadí. A predsa tolerancia patrí k najdôležitejším prvkom ideológie spojenej Európy. Servis wybieramtolerancje.pl vznikol s cieľom propagovať základné ľudské práva a činnosti iniciované s cieľom bojovať o ľudskú slobodu a česť. Tu nájdete aktuálne informácie o všetkých podujatiach, programoch a iniciatívach konaných pre ochranu ľudských práv. Dozviete sa, aké organizácie podporujú také činnosti a aké dokumenty ich regulujú. Pripojte sa a vyberte toleranciu.


Template Design by Derby Web Design